Private Policy สิทธิส่วนบุคคล

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์  bnfruit และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า บริการ BN FRUIT”)  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ  BN FRUIT โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ BN FRUIT ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ  BN FRUIT  และช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการของ BN FRUIT เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนของเรา

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ  BN FRUIT  รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ PayPal

เมื่อคุณใช้บริการBN FRUIT เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณช้บริการของ BN FRUIT เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและ/หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี ของคุณหรือแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณใช้บริการของ  BN FRUIT
 • ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเกิดหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงทีมงาน และจากบัญชีอื่นๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรมหรือเพื่อการคุ้มครองของ BN FRUIT อาจติดตามตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ BN FRUIT  มีกับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณ โดยการติดต่อกับ BN FRUIT เท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของคุณอาจมีการแอบฟัง เฝ้าสังเกต หรือบันทึกโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ: เรายังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน 

คุณอาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media ตัวอย่างเช่น Facebook และ Twitter) ข้อมูลที่เราอาจได้รับจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี   BN FRUIT ของคุณและอนุญาตให้ BN FRUIT  เข้าถึงข้อมูลนี้ เท่ากับคุณยอมรับว่า   BN FRUIT สามารถรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตรวจสอบสิทธิ์และการตรวจจับการฉ้อโกง: เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ BN FRUIT เรายังอาจประเมินคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณเพื่อระบุซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตราย

การใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ: เราอาจเสนอให้คุณได้เชื่อมต่อกับบริการ BN FRUIT โดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์มือถือดังกล่าวทั้งหมด

เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของเรา หรือเข้าใช้ไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือของเรา เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรหัสประจำตัวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหรือปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • ให้บริการของ BN FRUIT  และการบริการลูกค้า
 • ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายการของคุณ
 • ยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • จัดการความเสี่ยง หรือตรวจจับ ป้องกัน และ/หรือขจัดการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการละเมิดนโยบายหรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับ
 • ปรับปรุงบริการ BN FRUIT โดยการปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ
 • วัดผลประสิทธิภาพของบริการของ BN FRUIT และปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเค้าโครงของบริการ  BN FRUIT
 • จัดการและคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
 • จัดทำการตลาดและโฆษณาเป้าหมาย แจ้งการปรับปรุงบริการ และให้ข้อเสนอโปรโมชั่นตามที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับการติดต่อ
 • ติดต่อคุณที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โดยการสนทนาด้วยเสียงหรือผ่านข้อความ (SMS) หรือการส่งข้อความทางอีเมล ตามที่ได้รับอนุญาตโดยสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา
 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบยืนยันร่วมกับบุคคลที่สาม

เราอาจติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ แก้ไขปัญหาที่มีกับบัญชีของคุณ ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ สำรวจความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของ BN FRUIT และบริการของสมาชิกบริษัทในเครือของเรา และท้ายที่สุด เราอาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ เมื่อมีการติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรและข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้า และคุณก็ยินยอมที่จะรับ ในกรณีที่ทำได้และกฎหมายอนุญาตไว้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้

การตลาด

เราไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราอาจรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทอื่น และนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ PayPal ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดจากเรา หรือไม่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมโฆษณาตามความสนใจของเรา ให้แสดงความจำนงโดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วไปที่ส่วนของ 'ข้อความแจ้ง' และอัปเดตค่าที่คุณต้องการ หรือโดยทำตามคำแนะนำที่อาจมีอยู่ในการสื่อสารหรือโฆษณานั้น

เราเคารพในการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับข้อความแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเราอีกต่อไป คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเราในอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรป และที่อื่นใดในโลกซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของเรา เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้บริการของ BN FRUIT รายอื่นอย่างไร

เมื่อมีการทำรายการกับผู้อื่น เราอาจให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่จำเป็นในการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น ชื่อ, ID บัญชี, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและส่งใบเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณซึ่งจำเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการทำรายการ ถ้าการทำรายการถูกพัก ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือถูกยกเลิกในภายหลัง เราก็ยังอาจให้รายละเอียดของการทำรายการที่ไม่สำเร็จนั้น เพื่อเป็นการช่วยระงับข้อพิพาท เราอาจให้ที่อยู่ของผู้ขายแก่ผู้ซื้อเพื่อให้สามารถส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขายได้  ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำการตลาดโดยตรงกับคุณ เว้นแต่คุณจะได้ตกลงยอมรับ การติดต่อผู้ใช้ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อความข่มขู่จะเป็นการขัดต่อนโยบายของเราและถือเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

ถ้ามีบุคคลชำระเงินให้กับคุณและป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เราจะให้ชื่อที่ลงทะเบียนของคุณแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าตนกำลังชำระเงินไปยังบัญชีที่ถูกต้อง

เราร่วมมือกับบุคคลอื่นรวมถึงผู้ค้าเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้ยอมรับการชำระเงินจากคุณหรือชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้BN FRUIT  ซึ่งบุคคลอื่นอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าได้ชำระเงินไปให้คุณแล้ว หรือเมื่อคุณพยายามชำระเงินให้แก่ผู้ค้าหรือบุคคลอื่น เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นลูกค้าของ BN FRUIT และยืนยันว่าสามารถให้ BN FRUIT เป็นรูปแบบการชำระเงินได้ หรือเพื่อส่งข้อความแจ้งถึงสถานะการชำระเงินให้คุณทราบ นอกจากนี้ หากคุณร้องขอให้เรายืนยันสถานะของคุณในฐานะลูกค้าของ  BN FRUIT กับบุคคลอื่น เราก็จะทำเช่นนั้น

ถ้าคุณนำบัตรตอบแทนลูกค้าสมาชิกหรือบัตรของขวัญที่ผู้ค้าของBN FRUIT ให้ไว้กับคุณไปเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีของคุณ เราก็อาจเปิดเผยหมายเลขบัตรของคุณกับผู้ค้าดังกล่าวในเวลาที่คุณชำระเงินผ่านทาง website  BN FRUIT

โปรดทราบว่าผู้ค้า ผู้ขาย และผู้ใช้ที่คุณซื้อสินค้าหรือทำสัญญาด้วยจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และแม้ว่าสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ BN FRUIT จะไม่อนุญาตให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ทำรายการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการของ BN FRUIT แล้วนั้น BN FRUIT จะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วย

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณให้แก่ใครก็ตามที่คุณชำระเงินไปยัง หรือใครก็ตามที่ชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้ BN FRUIT หรือกับบุคคลอื่นที่เสนอหรือใช้บริการของ BN FRUIT  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือในกรณีที่เราต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของบัตรเครดิต หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

 

Visitors: 110,224