รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ
โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่ผ่านการประกอบ ไม่มีจุดเสียหาย และไม่ผ่านการใช้งาน
ทั้งนี้ BN FRUIT ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากลูกค้าไม่นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง

Visitors: 113,241